About | Help  
  
 
WebsterComputerMath
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 
NaNbNcNdNeNfNgNhNiNjNkNlNmNnNoNpNqNrNsNtNuNvNwNxNyNz
 

NAYT

NAYT - (v. t.) To refuse; to deny.